عرضه‌های اولیه سال 1400

‫4.1/5 ‫(415 نظر)

اطلاعات سازمان

 • زمان ثبت سفارش: چهارشنبه 24 شهریور 1400
 • تعداد سهام قابل عرضه: 204 میلیون سهم معادل 10٪ سهام کل شرکت
 • بازه قیمت: [763 , 624.4] تومان
 • حداکثر سهمیه هر کد: 204 سهم

اطلاعات تکمیلی وسهام

 • حداکثر مبلغ موردنیاز برای خرید 204 سهم: 320,000 تومان
 • تخمین مشارکت در این عرضه‌: 2.3 تا 3.3 میلیون نفر
 • حدودا به هر کد چقدر می‌رسه؟‌ 31 تا 44 سهم
 • چقدر شارژکنیم؟ 24 تا 34 هزارتومان
 • تصویر اطلاعیه سازمان: جهت مشاهده اطلاعیه سازمان، روی عکس کلیک کنید.

اطلاعات سازمان

 • زمان ثبت سفارش: چهارشنبه 24 شهریور 1400
 • تعداد سهام قابل عرضه: 600 میلیون سهم معادل 15٪ سهام کل شرکت
 • بازه قیمت: [3٫125 , 2٫557] تومان
 • حداکثر سهمیه هر کد: 1,200 سهم

اطلاعات تکمیلی وسهام

 • حداکثر مبلغ موردنیاز برای خرید 1,200 سهم: 3,750,000 تومان
 • تخمین مشارکت در این عرضه‌: 2.5 تا 3.7 میلیون نفر
 • حدودا به هر کد چقدر می‌رسه؟‌ 162 تا 240 سهم
 • چقدر شارژکنیم؟ 510 تا 755 هزارتومان
 • تصویر اطلاعیه سازمان: جهت مشاهده اطلاعیه سازمان، روی عکس کلیک کنید.

اطلاعات تخصیص

 • تعداد مشارکت کننده: 3,035,839 کد حقیقی

اطلاعات سازمان

 • زمان ثبت سفارش: چهارشنبه 17 شهریور 1400
 • زمان تخصیص: شنبه 20 شهریور 1400
 • تعداد سهام قابل عرضه: 4 میلیارد سهم معادل 10٪ سهام کل شرکت
 • بازه قیمت: [550 , 450] تومان
 • حداکثر سهمیه هر کد: 8,000 سهم

اطلاعات تکمیلی وسهام

 • حداکثر مبلغ موردنیاز برای خرید 8000 سهم: 4,415,000 تومان
 • تخمین مشارکت در این عرضه‌: 2 تا 3 میلیون نفر
 • حدودا به هر کد چقدر می‌رسه؟‌ 1333 تا 2000 سهم
 • چقدر شارژکنیم؟ 735,000 تا 1,110,000 تومان
 • احتیاط ! باتوجه به قیمت ارزش گذاری نهایی داخل اطلاعیه (557.6 تومان)، از سقف قیمت مجاز، تنها 1.3٪ حاشیه سود وجود خواهد داشت. (بسته به استقبال، احتمال این‌که این سهم در زیر سقف قیمتی نیز سفارش گذاری شود، وجود دارد.)
 • تصویر اطلاعیه سازمان: جهت مشاهده اطلاعیه سازمان، روی عکس کلیک کنید.

اطلاعات تخصیص

 • تعداد مشارکت کننده: 2,606,033 کد حقیقی

اطلاعات سازمان

 • زمان ثبت سفارش: چهارشنبه 17 شهریور 1400
 • تعداد سهام قابل عرضه: 225 میلیون سهم معادل 15٪ سهام کل شرکت
 • بازه قیمت: [2,300 , 1,881.9] تومان
 • حداکثر سهمیه هر کد: 100 سهم

اطلاعات تکمیلی وسهام

 • حداکثر مبلغ موردنیاز برای خرید 100 سهم: 231 هزارتومان
 • تخمین مشارکت در این عرضه‌: 2.5 تا 3.1 میلیون نفر
 • حدودا به هر کد چقدر می‌رسه؟‌ 58 تا 72 سهم
 • چقدر شارژکنیم؟ 134 تا 166 هزارتومان
 • تصویر اطلاعیه سازمان: جهت مشاهده اطلاعیه سازمان، روی عکس کلیک کنید.

اطلاعات تخصیص

 • تعداد مشارکت کننده: 2,795,374 کد حقیقی
 • حداکثر تعداد سهم به هر نفر: 75 سهم
 • حداکثر نقدینگی مصرف شده: 38 هزارتومان

اطلاعات سازمان

 • زمان ثبت سفارش: چهارشنبه 20 مرداد 1400
 • تعداد سهام قابل عرضه: 225 میلیون سهم معادل 15٪ سهام کل شرکت
 • بازه قیمت: [ 502.3, 456.6] تومان
 • حداکثر سهمیه هر کد: 420 سهم

اطلاعات تکمیلی وسهام

 • حداکثر مبلغ موردنیاز برای خرید 420 سهم: 212 هزارتومان
 • تخمین مشارکت در این عرضه‌: 2.5 تا 3.1 میلیون نفر
 • حدودا به هر کد چقدر می‌رسه؟‌ 68 تا 84 سهم
 • چقدر شارژکنیم؟ 35 تا 43 هزارتومان
 • تصویر اطلاعیه سازمان: جهت مشاهده اطلاعیه سازمان، روی عکس کلیک کنید.

اطلاعات تخصیص

 • تعداد مشارکت کننده: 2,634,485 کد حقیقی
 • حداکثر تعداد سهم به هر نفر: 160 سهم
 • حداکثر نقدینگی مصرف شده: 31 هزارتومان

اطلاعات سازمان

 • زمان ثبت سفارش: سه‌شنبه 29 تیر 1400
 • تعداد سهام قابل عرضه: 450 میلیون سهم معادل 15٪ سهام کل شرکت
 • بازه قیمت: [190.2 , 175] تومان
 • حداکثر سهمیه هر کد: 840 سهم

اطلاعات تکمیلی وسهام

 • حداکثر مبلغ موردنیاز برای خرید 840 سهم: 160.5 هزارتومان
 • تخمین مشارکت در این عرضه‌: 2.5 تا 3 میلیون نفر
 • حدودا به هر کد چقدر می‌رسه؟‌ 140 تا 168 سهم
 • چقدر شارژکنیم؟ 27 تا 32 هزارتومان
 • تصویر اطلاعیه سازمان: جهت مشاهده اطلاعیه سازمان، روی عکس کلیک کنید.

اطلاعات تخصیص

 • تعداد مشارکت کننده: 2,834,188 کد حقیقی
 • حداکثر تعداد سهم به هر نفر: 43 سهم
 • حداکثر نقدینگی مصرف شده: 91 هزارتومان

اطلاعات سازمان

 • زمان ثبت سفارش: چهارشنبه 23 تیر 1400
 • تعداد سهام قابل عرضه: 150.75 میلیون سهم معادل 15٪ سهام کل شرکت
 • بازه قیمت: [2٫100 , 1٫990] تومان
 • حداکثر سهمیه هر کد: 150 سهم

اطلاعات تکمیلی وسهام

 • حداکثر مبلغ موردنیاز برای خرید 150 سهم: 316 هزارتومان
 • تخمین مشارکت در این عرضه‌: 2 تا 3 میلیون نفر
 • حدودا به هر کد چقدر می‌رسه؟‌ 40 تا 60 سهم
 • چقدر شارژکنیم؟ 85 تا 127 هزارتومان
 • تصویر اطلاعیه سازمان: جهت مشاهده اطلاعیه سازمان، روی عکس کلیک کنید.

اطلاعات تخصیص

 • تعداد مشارکت کننده: 2,748,469 کد حقیقی
 • حداکثر تعداد سهم به هر نفر: 9 سهم
 • حداکثر نقدینگی مصرف شده: 30 هزارتومان

اطلاعات سازمان

 • زمان ثبت سفارش: چهارشنبه 2 تیر 1400
 • تعداد سهام قابل عرضه: 30 میلیون سهم معادل 15٪ سهام کل شرکت
 • بازه قیمت: [3250 , 3000] تومان
 • حداکثر سهمیه هر کد: 50 سهم

اطلاعات تکمیلی وسهام

 • حداکثر مبلغ موردنیاز برای خرید 50 سهم: 163 هزارتومان
 • تخمین مشارکت در این عرضه‌: 2 تا 3 میلیون نفر
 • حدودا به هر کد چقدر می‌رسه؟‌ 9 تا 13 سهم
 • چقدر شارژکنیم؟ 30 تا 43 هزارتومان
 • تصویر اطلاعیه سازمان: جهت مشاهده اطلاعیه سازمان، روی عکس کلیک کنید.

اطلاعات تخصیص

 • تعداد مشارکت کننده: 2,530,635 کد حقیقی
 • حداکثر تعداد سهم به هر نفر: 368 سهم
 • حداکثر نقدینگی مصرف شده: 110.5 هزارتومان

اطلاعات سازمان

 • زمان ثبت سفارش: چهارشنبه 26 خرداد 1400
 • تعداد سهام قابل عرضه: 1میلیارد و 350 میلیون سهم معادل 15٪ سهام کل شرکت
 • بازه قیمت: [299, 280] تومان
 • حداکثر سهمیه هر کد: 1000 سهم

اطلاعات تکمیلی وسهام

 • حداکثر مبلغ موردنیاز برای خرید 1000 سهم: 300 هزارتومان
 • تخمین مشارکت در این عرضه‌: 1.8 تا 3 میلیون نفر
 • حدودا به هر کد چقدر می‌رسه؟‌ 300 تا 500 سهم
 • چقدر شارژکنیم؟ 90 تا 150 هزارتومان
 • تصویر اطلاعیه سازمان: جهت مشاهده اطلاعیه سازمان، روی عکس کلیک کنید.

اطلاعات تخصیص

 • تعداد مشارکت کننده: 2,908,852 کد حقیقی
 • حداکثر تعداد سهم به هر نفر: 51 سهم
 • حداکثر نقدینگی مصرف شده: 11.5 هزارتومان

اطلاعات سازمان

 • زمان ثبت سفارش: چهارشنبه 19 خرداد 1400
 • تعداد سهام قابل عرضه: 225 میلیون سهم معادل 15٪ سهام کل شرکت
 • بازه قیمت: [220, 209] تومان
 • حداکثر سهمیه هر کد: 150 سهم

اطلاعات تکمیلی وسهام

 • حداکثر مبلغ موردنیاز برای خرید 150 سهم: 33 هزارتومان
 • تخمین مشارکت در این عرضه‌: 1.5 تا 2.5 میلیون نفر
 • حدودا به هر کد چقدر می‌رسه؟‌ 60 تا 100 سهم
 • چقدر شارژکنیم؟ 13 تا 22 هزارتومان
 • آیا تو این عرضه شرکت می‌کنیم؟ با توجه به کوچکی سهم و چشم‌گیر نبودن سود حاصل از آن، حرفه‌ای‌های بازار توصیه خرید ندارند.
 • تصویر اطلاعیه سازمان: جهت مشاهده اطلاعیه سازمان، روی عکس کلیک کنید.

اطلاعات تخصیص

 • تعداد مشارکت کننده: 2,354,632 کد حقیقی
 • حداکثر تعداد سهم به هر نفر: 74 سهم
 • حداکثر نقدینگی مصرف شده: 223 هزارتومان

اطلاعات سازمان

 • زمان ثبت سفارش: چهارشنبه 5 خرداد 1400
 • تعداد سهام قابل عرضه: 240 میلیون سهم معادل 8٪ سهام کل شرکت
 • بازه قیمت: [2995, 2850] تومان
 • حداکثر سهمیه هر کد: 500 سهم

اطلاعات تکمیلی وسهام

 • حداکثر مبلغ موردنیاز برای خرید 500 سهم: 1.5 میلیون‌تومان
 • تخمین مشارکت در این عرضه‌: 1.5 تا 2.5 میلیون نفر
 • حدودا به هر کد چقدر می‌رسه؟‌ 67 تا 112 سهم
 • چقدر شارژکنیم؟ 200 تا 340 هزارتومان
 • تصویر اطلاعیه سازمان: جهت مشاهده اطلاعیه سازمان، روی عکس کلیک کنید.

اطلاعات تخصیص

 • تعداد مشارکت کننده: 2,408,813 کد حقیقی
 • حداکثر تعداد سهم به هر نفر: 27 سهم
 • حداکثر نقدینگی مصرف شده: 21 هزارتومان

اطلاعات سازمان

 • زمان ثبت سفارش: چهارشنبه 29 اردیبهشت 1400
 • تعداد سهام قابل عرضه: 75 میلیون سهم معادل 15٪ سهام کل شرکت
 • بازه قیمت: [784.2, 712.9] تومان
 • حداکثر سهمیه هر کد: 130 سهم

اطلاعات تکمیلی وسهام

 • حداکثر مبلغ موردنیاز برای خرید 130 سهم: 102 هزارتومان
 • تخمین مشارکت در این عرضه‌: 1.5 تا 2.5 میلیون نفر
 • حدودا به هر کد چقدر می‌رسه؟‌ 26 تا 43 سهم
 • چقدر شارژکنیم؟ 21 تا 34 هزارتومان
 • تصویر اطلاعیه سازمان: جهت مشاهده اطلاعیه سازمان، روی عکس کلیک کنید.

اطلاعات تخصیص

 • تعداد مشارکت کننده: 2,368,527 کد حقیقی
 • حداکثر تعداد سهم به هر نفر: 28 سهم
 • حداکثر نقدینگی مصرف شده: 17.5 هزارتومان

اطلاعات سازمان

 • زمان ثبت سفارش: چهارشنبه 22 اردیبهشت 1400
 • تعداد سهام قابل عرضه: 75 میلیون سهم معادل 15٪ سهام کل شرکت
 • بازه قیمت: [617.9, 561.7] تومان
 • حداکثر سهمیه هر کد: 130 سهم

اطلاعات تکمیلی وسهام

 • حداکثر مبلغ موردنیاز برای خرید 130 سهم: 81 هزارتومان
 • تخمین مشارکت در این عرضه‌: 750 هزار تا 2 میلیون نفر
 • حدودا به هر کد چقدر می‌رسه؟‌ 33 تا 87 سهم
 • چقدر شارژکنیم؟ 20 تا 55 هزارتومان
 • تصویر اطلاعیه سازمان: جهت مشاهده اطلاعیه سازمان، روی عکس کلیک کنید.
‫4.1/5 ‫(415 نظر)