عرضه‌های اولیه سال 1400

‫4.2/5 ‫(284 نظر)

اطلاعات سازمان

 • زمان ثبت سفارش: سه‌شنبه 29 تیر 1400
 • تعداد سهام قابل عرضه: 450 میلیون سهم معادل 15٪ سهام کل شرکت
 • بازه قیمت: [190.2 , 175] تومان
 • حداکثر سهمیه هر کد: 840 سهم

اطلاعات تکمیلی وسهام

 • حداکثر مبلغ موردنیاز برای خرید 840 سهم: 160.5 هزارتومان
 • تخمین مشارکت در این عرضه‌: 2.5 تا 3 میلیون نفر
 • حدودا به هر کد چقدر می‌رسه؟‌ 140 تا 168 سهم
 • چقدر شارژکنیم؟ 27 تا 32 هزارتومان
 • تصویر اطلاعیه سازمان: جهت مشاهده اطلاعیه سازمان، روی عکس کلیک کنید.

اطلاعات تخصیص

 • تعداد مشارکت کننده: 2,834,188 کد حقیقی
 • حداکثر تعداد سهم به هر نفر: 43 سهم
 • حداکثر نقدینگی مصرف شده: 91 هزارتومان

اطلاعات سازمان

 • زمان ثبت سفارش: چهارشنبه 23 تیر 1400
 • تعداد سهام قابل عرضه: 150.75 میلیون سهم معادل 15٪ سهام کل شرکت
 • بازه قیمت: [2٫100 , 1٫990] تومان
 • حداکثر سهمیه هر کد: 150 سهم

اطلاعات تکمیلی وسهام

 • حداکثر مبلغ موردنیاز برای خرید 150 سهم: 316 هزارتومان
 • تخمین مشارکت در این عرضه‌: 2 تا 3 میلیون نفر
 • حدودا به هر کد چقدر می‌رسه؟‌ 40 تا 60 سهم
 • چقدر شارژکنیم؟ 85 تا 127 هزارتومان
 • تصویر اطلاعیه سازمان: جهت مشاهده اطلاعیه سازمان، روی عکس کلیک کنید.

اطلاعات تخصیص

 • تعداد مشارکت کننده: 2,748,469 کد حقیقی
 • حداکثر تعداد سهم به هر نفر: 9 سهم
 • حداکثر نقدینگی مصرف شده: 30 هزارتومان

اطلاعات سازمان

 • زمان ثبت سفارش: چهارشنبه 2 تیر 1400
 • تعداد سهام قابل عرضه: 30 میلیون سهم معادل 15٪ سهام کل شرکت
 • بازه قیمت: [3250 , 3000] تومان
 • حداکثر سهمیه هر کد: 50 سهم

اطلاعات تکمیلی وسهام

 • حداکثر مبلغ موردنیاز برای خرید 50 سهم: 163 هزارتومان
 • تخمین مشارکت در این عرضه‌: 2 تا 3 میلیون نفر
 • حدودا به هر کد چقدر می‌رسه؟‌ 9 تا 13 سهم
 • چقدر شارژکنیم؟ 30 تا 43 هزارتومان
 • تصویر اطلاعیه سازمان: جهت مشاهده اطلاعیه سازمان، روی عکس کلیک کنید.

اطلاعات تخصیص

 • تعداد مشارکت کننده: 2,530,635 کد حقیقی
 • حداکثر تعداد سهم به هر نفر: 368 سهم
 • حداکثر نقدینگی مصرف شده: 110.5 هزارتومان

اطلاعات سازمان

 • زمان ثبت سفارش: چهارشنبه 26 خرداد 1400
 • تعداد سهام قابل عرضه: 1میلیارد و 350 میلیون سهم معادل 15٪ سهام کل شرکت
 • بازه قیمت: [299, 280] تومان
 • حداکثر سهمیه هر کد: 1000 سهم

اطلاعات تکمیلی وسهام

 • حداکثر مبلغ موردنیاز برای خرید 1000 سهم: 300 هزارتومان
 • تخمین مشارکت در این عرضه‌: 1.8 تا 3 میلیون نفر
 • حدودا به هر کد چقدر می‌رسه؟‌ 300 تا 500 سهم
 • چقدر شارژکنیم؟ 90 تا 150 هزارتومان
 • تصویر اطلاعیه سازمان: جهت مشاهده اطلاعیه سازمان، روی عکس کلیک کنید.

اطلاعات تخصیص

 • تعداد مشارکت کننده: 2,908,852 کد حقیقی
 • حداکثر تعداد سهم به هر نفر: 51 سهم
 • حداکثر نقدینگی مصرف شده: 11.5 هزارتومان

اطلاعات سازمان

 • زمان ثبت سفارش: چهارشنبه 19 خرداد 1400
 • تعداد سهام قابل عرضه: 225 میلیون سهم معادل 15٪ سهام کل شرکت
 • بازه قیمت: [220, 209] تومان
 • حداکثر سهمیه هر کد: 150 سهم

اطلاعات تکمیلی وسهام

 • حداکثر مبلغ موردنیاز برای خرید 150 سهم: 33 هزارتومان
 • تخمین مشارکت در این عرضه‌: 1.5 تا 2.5 میلیون نفر
 • حدودا به هر کد چقدر می‌رسه؟‌ 60 تا 100 سهم
 • چقدر شارژکنیم؟ 13 تا 22 هزارتومان
 • آیا تو این عرضه شرکت می‌کنیم؟ با توجه به کوچکی سهم و چشم‌گیر نبودن سود حاصل از آن، حرفه‌ای‌های بازار توصیه خرید ندارند.
 • تصویر اطلاعیه سازمان: جهت مشاهده اطلاعیه سازمان، روی عکس کلیک کنید.

اطلاعات تخصیص

 • تعداد مشارکت کننده: 2,354,632 کد حقیقی
 • حداکثر تعداد سهم به هر نفر: 74 سهم
 • حداکثر نقدینگی مصرف شده: 223 هزارتومان

اطلاعات سازمان

 • زمان ثبت سفارش: چهارشنبه 5 خرداد 1400
 • تعداد سهام قابل عرضه: 240 میلیون سهم معادل 8٪ سهام کل شرکت
 • بازه قیمت: [2995, 2850] تومان
 • حداکثر سهمیه هر کد: 500 سهم

اطلاعات تکمیلی وسهام

 • حداکثر مبلغ موردنیاز برای خرید 500 سهم: 1.5 میلیون‌تومان
 • تخمین مشارکت در این عرضه‌: 1.5 تا 2.5 میلیون نفر
 • حدودا به هر کد چقدر می‌رسه؟‌ 67 تا 112 سهم
 • چقدر شارژکنیم؟ 200 تا 340 هزارتومان
 • تصویر اطلاعیه سازمان: جهت مشاهده اطلاعیه سازمان، روی عکس کلیک کنید.

اطلاعات تخصیص

 • تعداد مشارکت کننده: 2,408,813 کد حقیقی
 • حداکثر تعداد سهم به هر نفر: 27 سهم
 • حداکثر نقدینگی مصرف شده: 21 هزارتومان

اطلاعات سازمان

 • زمان ثبت سفارش: چهارشنبه 29 اردیبهشت 1400
 • تعداد سهام قابل عرضه: 75 میلیون سهم معادل 15٪ سهام کل شرکت
 • بازه قیمت: [784.2, 712.9] تومان
 • حداکثر سهمیه هر کد: 130 سهم

اطلاعات تکمیلی وسهام

 • حداکثر مبلغ موردنیاز برای خرید 130 سهم: 102 هزارتومان
 • تخمین مشارکت در این عرضه‌: 1.5 تا 2.5 میلیون نفر
 • حدودا به هر کد چقدر می‌رسه؟‌ 26 تا 43 سهم
 • چقدر شارژکنیم؟ 21 تا 34 هزارتومان
 • تصویر اطلاعیه سازمان: جهت مشاهده اطلاعیه سازمان، روی عکس کلیک کنید.

اطلاعات تخصیص

 • تعداد مشارکت کننده: 2,368,527 کد حقیقی
 • حداکثر تعداد سهم به هر نفر: 28 سهم
 • حداکثر نقدینگی مصرف شده: 17.5 هزارتومان

اطلاعات سازمان

 • زمان ثبت سفارش: چهارشنبه 22 اردیبهشت 1400
 • تعداد سهام قابل عرضه: 75 میلیون سهم معادل 15٪ سهام کل شرکت
 • بازه قیمت: [617.9, 561.7] تومان
 • حداکثر سهمیه هر کد: 130 سهم

اطلاعات تکمیلی وسهام

 • حداکثر مبلغ موردنیاز برای خرید 130 سهم: 81 هزارتومان
 • تخمین مشارکت در این عرضه‌: 750 هزار تا 2 میلیون نفر
 • حدودا به هر کد چقدر می‌رسه؟‌ 33 تا 87 سهم
 • چقدر شارژکنیم؟ 20 تا 55 هزارتومان
 • تصویر اطلاعیه سازمان: جهت مشاهده اطلاعیه سازمان، روی عکس کلیک کنید.
‫4.2/5 ‫(284 نظر)