عرضه‌های اولیه سال 99

اطلاعات سازمان

 • زمان ثبت سفارش: چهارشنبه 20 اسفند 99
 • تعداد سهام قابل عرضه: 345 میلیون سهم معادل 15٪ سهام کل شرکت
 • بازه قیمت: [505, 475] تومان
 • حداکثر سهمیه هر کد: 400 سهم

اطلاعات تکمیلی وسهام

 • حداکثر مبلغ موردنیاز برای خرید 400 سهم: 203,000 تومان
 • تخمین مشارکت در این عرضه‌: 1.5 تا 2.5 میلیون نفر
 • حدودا به هر کد چقدر می‌رسه؟‌ 120 تا 199 سهم
 • چقدر شارژکنیم؟ 60 تا 100 هزارتومان
 • تصویر اطلاعیه سازمان: جهت مشاهده اطلاعیه سازمان، روی عکس کلیک کنید.

اطلاعات سازمان

 • زمان ثبت سفارش: سه‌شنبه 19 اسفند 99 – ساعت 13 الی 17 (زمان تخصیص: چهارشنبه 20 اسفند 99)
 • تعداد سهام قابل عرضه: 742.8 میلیون سهم معادل 10٪ سهام کل شرکت
 • بازه قیمت: [444.8, 434.8] تومان
 • حداکثر سهمیه هر کد: 1٫300 سهم

اطلاعات تکمیلی وسهام

 • حداکثر مبلغ موردنیاز برای خرید 1٫300 سهم: 580 هزارتومان
 • تخمین مشارکت در این عرضه‌: 1.5 تا 2.5 میلیون نفر
 • حدودا به هر کد چقدر می‌رسه؟‌ 267 تا 446 سهم
 • چقدر شارژکنیم؟ 120 تا 200 هزارتومان
 • تصویر اطلاعیه سازمان: جهت مشاهده اطلاعیه سازمان، روی عکس کلیک کنید.

اطلاعات سازمان

 • زمان ثبت سفارش: چهارشنبه 13 اسفند 99
 • تعداد سهام قابل عرضه: 742.8 میلیون سهم معادل 10٪ سهام کل شرکت
 • بازه قیمت: [538.5, 528.5] تومان
 • حداکثر سهمیه هر کد: 700 سهم

اطلاعات تکمیلی وسهام

 • حداکثر مبلغ موردنیاز برای خرید 700 سهم: 378,000 تومان
 • تخمین مشارکت در این عرضه‌: 2 تا 3.5 میلیون نفر
 • حدودا به هر کد چقدر می‌رسه؟‌ 191 تا 334 سهم
 • چقدر شارژکنیم؟ 103 تا 181 هزارتومان
 • تصویر اطلاعیه سازمان: جهت مشاهده اطلاعیه سازمان، روی عکس کلیک کنید.

اطلاعات تخصیص

 • تعداد مشارکت کننده: 2٫752٫985 کد
 • حداکثر تعداد سهم به هر نفر: 400 سهم
 • حداکثر نقدینگی مصرف شده: 502 هزارتومان

اطلاعات سازمان

 • زمان ثبت سفارش: چهارشنبه 6 اسفند 99
 • تعداد سهام قابل عرضه: 1.4 میلیارد سهم معادل 7٪ شرکت
 • بازه قیمت: [1٫250, 1٫200] تومان

 • حداکثر سهمیه هر کد: 400 سهم

اطلاعات تکمیلی وسهام

 • حداکثر مبلغ موردنیاز برای خرید 400 سهم: 507٫000 تومان
 • تخمین مشارکت در این عرضه‌: 3.5 تا 4.2 میلیون نفر
 • حدودا به هر کد چقدر می‌رسه؟‌ 333 تا 400 سهم
 • چقدر شارژکنیم؟ 360 تا 507 هزارتومان
 • تصویر اطلاعیه سازمان: جهت مشاهده اطلاعیه سازمان، روی عکس کلیک کنید.
عرضه اولیه اپال

اطلاعات تخصیص

 • تعداد مشارکت کننده: 3٫724٫343 کد
 • حداکثر تعداد سهم به هر نفر: 60 سهم
 • حداکثر نقدینگی مصرف شده: 122 هزارتومان

اطلاعات سازمان

 • زمان ثبت سفارش: چهارشنبه 15 بهمن 99
 • تعداد سهام قابل عرضه: 200 میلیون سهم معادل 10٪ شرکت
 • بازه قیمت: [2٫050, 1٫950] تومان
 • حداکثر سهمیه هر کد: 60 سهم

اطلاعات تکمیلی وسهام

 • حداکثر مبلغ موردنیاز برای خرید 60 سهم: 124٫845 تومان
 • تخمین مشارکت در این عرضه‌: 4 تا 4.5 میلیون نفر
 • حدودا به هر کد چقدر می‌رسه؟‌ 44 تا 50 سهم
 • چقدر شارژکنیم؟ 92 تا 104 هزارتومان
 • تصویر اطلاعیه سازمان: جهت مشاهده اطلاعیه سازمان، روی عکس کلیک کنید.

اطلاعات تخصیص

 • تعداد مشارکت کننده: 4٫172٫399 کد
 • حداکثر تعداد سهم به هر نفر: 6 سهم
 • حداکثر نقدینگی مصرف شده: 24.5 هزارتومان

اطلاعات سازمان

 • زمان ثبت سفارش: چهارشنبه 17 دی 99
 • تعداد سهام قابل عرضه: 30 میلیون سهم معادل 15٪ شرکت
 • بازه قیمت: [3٫980, 3٫800] تومان
 • حداکثر سهمیه هر کد: 15 سهم

اطلاعات تکمیلی وسهام

 • حداکثر مبلغ موردنیاز برای خرید 15 سهم: 59٫700 تومان
 • تخمین مشارکت در این عرضه‌: 4 تا 5 میلیون نفر
 • حدودا به هر کد چقدر می‌رسه؟‌ 5 تا 7 سهم
 • چقدر شارژکنیم؟ 20 تا 28 هزارتومان
 • تصویر اطلاعیه سازمان: جهت مشاهده اطلاعیه سازمان، روی عکس کلیک کنید.

اطلاعات تکمیلی

 • پیام ناظر بازار: عرضه اولیه نماد (اپال) در روز چهارشنبه ۲۶ آذرماه انجام نمی‌پذیرد و به روز دیگری موکول شده است. اطلاعات تکمیلی توسط ناظر بازار اعلام خواهد شد.

  • به محض ارائه اطلاعات جدید، وسهام در این قسمت به شما اطلاع رسانی خواهد کرد.

اطلاعات سازمان

 • زمان ثبت سفارش: چهارشنبه 26 آذر 99
 • تعداد سهام قابل عرضه: 2.6 میلیارد سهم معادل 13٪ شرکت
 • بازه قیمت: [1٫480, 1٫400] تومان
 • حداکثر سهمیه هر کد: 700 سهم

اطلاعات تکمیلی وسهام

 • حداکثر مبلغ موردنیاز برای خرید 700 سهم: 1٫036٫000 تومان
 • تخمین مشارکت در این عرضه‌: 4 تا 5 میلیون نفر
 • حدودا به هر کد چقدر می‌رسه؟‌ 432 تا 540 سهم
 • چقدر شارژکنیم؟ 650 تا 810 هزارتومان
 • تصویر اطلاعیه سازمان: جهت مشاهده اطلاعیه سازمان، روی عکس کلیک کنید.
عرضه اولیه اپال

اطلاعات تخصیص

 • تعداد مشارکت کننده: 4٫517٫831 کد
 • حداکثر تعداد سهم به هر نفر: 79 سهم
 • حداکثر نقدینگی مصرف شده: 328 هزارتومان

اطلاعات سازمان

 • زمان ثبت سفارش: چهارشنبه 19 آذر 99 – ساعت 9:30 تا 12

 • تعداد سهام قابل عرضه: 420 میلیون سهم معادل 12٪ شرکت
 • بازه قیمت: [4٫143 , 3٫936] تومان
 • حداکثر سهمیه هر کد: 200 سهم

اطلاعات تکمیلی وسهام

 • حداکثر مبلغ موردنیاز برای خرید 200 سهم: 829 هزارتومان

 • تخمین مشارکت در این عرضه‌: 3.5 تا 4.5 میلیون نفر
 • حدودا به هر کد چقدر می‌رسه؟‌ 94 تا 120 سهم
 • چقدر شارژکنیم؟ 310 تا 400 هزارتومان
 • تصویر اطلاعیه سازمان: جهت مشاهده اطلاعیه سازمان، روی عکس کلیک کنید.

اطلاعات تخصیص

 • تعداد مشارکت کننده: 4٫662٫434 کد
 • حداکثر تعداد سهم به هر نفر: 56 سهم
 • حداکثر نقدینگی مصرف شده: 82 هزارتومان

اطلاعات سازمان

 • زمان ثبت سفارش: سه‌شنبه 18 آذر 99 – ساعت 13 تا 17

 • تعداد سهام قابل عرضه: 300 میلیون سهم معادل 12٪ شرکت
 • بازه قیمت: [14٫484 , 14٫200] ریال
 • حداکثر سهمیه هر کد: 100 سهم

اطلاعات تکمیلی وسهام

 • حداکثر مبلغ موردنیاز برای خرید 100 سهم: 145 هزارتومان

 • تخمین مشارکت در این عرضه‌: 4 تا 5 میلیون نفر
 • حدودا به هر کد چقدر می‌رسه؟‌ 50 تا 63 سهم
 • چقدر شارژکنیم؟ 73 تا 92 هزارتومان
 • تصویر اطلاعیه سازمان: جهت مشاهده اطلاعیه سازمان، روی عکس کلیک کنید.

اطلاعات تخصیص

 • تعداد مشارکت کننده: 4٫445٫638 کد
 • حداکثر تعداد سهم به هر نفر: 7 سهم
 • حداکثر نقدینگی مصرف شده: 17.5 هزارتومان

اطلاعات سازمان

 • زمان ثبت سفارش: سه‌شنبه 11 آذر 99 – ساعت 13 تا 17

 • تعداد سهام قابل عرضه: 35 میلیون سهم معادل 17.5٪ شرکت
 • بازه قیمت: [2٫500, 2٫400] تومان
 • حداکثر سهمیه هر کد: 20 سهم

اطلاعات تکمیلی وسهام

 • حداکثر مبلغ موردنیاز برای خرید 20 سهم: 50 هزارتومان

 • تخمین مشارکت در این عرضه‌: 4 تا 5 میلیون نفر
 • حدودا به هر کد چقدر می‌رسه؟‌ 6 تا 8 سهم
 • چقدر شارژکنیم؟ 15 تا 20 هزارتومان
 • تصویر اطلاعیه سازمان: جهت مشاهده اطلاعیه سازمان، روی عکس کلیک کنید.